ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

град варна

УЧИЛИЩЕТО Е ИЗГРАДЕНО НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ, ВЪЗПИТАВАЩО СВОБОДНИ И ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СЪЗИДАТЕЛИ

УЧИЛИЩЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

ЗА НАС

Прилагаме научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициативността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование

Визия на училището

Оптималното използване на сградния фонд, наличието на достатъчно квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес”. ОУ „Стоян Михайловски” е учебно заведение с доказан авторитет, в което образователната политика е насочена към удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, осигуряващо подкрепяща образователно-възпитателна среда за учениците, гарантиращо качествена подготовка и ефективна реализация след завършени начален етап и основна образователна степен.

годишна история

екип

ученици

Училище със собствен облик и висок авторитет

ориентирано към интересите на учениците, мобилно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка

Училище – център на образователна, културна и социална среда

образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование и квалификация – учене през целия живот.

Училище – самоуправляваща се система

осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелност, система за вътрешен контрол и самоконтрол

Основно училище "Стоян Михайловски" - град варна

широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението /УН/

РЪКОВОДСТВО

 

За връзка с нас!

ОУ „Стоян Михайловски“ – град Варна

ИМЕЙЛ

info-400024@edu.mon.bg

Телефони за връзка с ръководството

ДИРЕКТОР: 052/510-607

ЗАМ-ДИРЕКТОР УД: 052/510-357

ЗАМ-ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: 052/510-357

Други телефони за връзка

Технически секретар: 052/510-357

Главен счетоводител: 052/510-606

Домакин: 052/510-606

Охрана: 052/510-606