Административни услуги

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 704 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 5.10.2018 Г.

Записване и преместане на ученици

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Заявление за прием на ученици в 5-ти клас

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование