УчилищнИ вестниЦИ

В ОУ “Стоян Михайловски” излизат три вестника:

Екосвят” – основан 2000 година. Излиза от печат веднъж годишно. „Факел” – започва да излиза от 2003 година. Вестникът е информационен бюлетин за дейностите на клуба, свързани с опазване на околната среда. Автори са ученици от клуб „Факел”. „Михайловски светулки” – основан през 2004 година. Това е литературен алманах за детско художествено творчество на деца от І – VІІ клас.