Нормативни документи

Правилник за дейността

Годишен план

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Годишна програма за обща и допълнителна подкрепа

Z

Годишна програма за превенция на ранното напускане

План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс

Училищна програма за мерки за повишаване на качеството на образованието

Стратегия за развитие

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа