Документи

Стратегия за развитие на училището 2021 – 2025 година

Препоръки за безопасна работа в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Стратегия за развитие на ОУ „Стоян Михайловски“ за периода 2016-2020 г.

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове

Мерки за повишаване качеството на образованието

Годишен план за дейността на училището

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище

Програма за обща и допълнителна подкрепа

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, в т.ч. и лица със статут на бежанци

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

План – програма за взаимодействие между училищната общност и родителите

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Училищна програма за занимания по интереси

Стратегия за управление на риска за 2019/2021 г.

Последни публикации