Документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 Г.

Стратегия за развитие на ОУ „Стоян Михайловски“ за периода 2021 – 2025 година

Годишен план за учебната 2021 2022

Годишна програма за обща и допълнителна подкрепа

Годишна програма за превенция на ранното напускане на училище Учебна 2021/2022 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище за учебната 2021/2022 г. 

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищни учебни планове I – VII клас за учебната 2021 2022 г.

План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите

Училищна програма за мерки за повишаване на качеството на образованието 2021-2025 година

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Препоръки за безопасна работа в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Етичен кодекс

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Училищна програма за занимания по интереси

Стратегия за управление на риска за 2019/2021 г.

Последни публикации