Училищни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019/2020 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИEТО В УЧИЛИЩЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, В Т.Ч.И ЛИЦА СЪС СТАТУТ НА БЕЖАНЦИ. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДИЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕННИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА 2019/2021 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последни публикации