Училищни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, В Т.Ч. И ЛИЦА СЪС СТАТУТ НА БЕЖАНЦИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2020 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2017/2018г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2017 / 2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО

Последни публикации