РАМКА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В нaвечерието на  учебната 2020/20221 година  училищният екип разработи пакет от мерки, насочени към опазване здравето на децата, на работещите в учебното заведение, на семействата  в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Идните месеци ще изискват висока информираност, коректност в разбирането и прилагането на информационния поток и повече усилия от страна на училището и семейството. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

С този материал, разработен от Министерството на образованието и науката и адаптиран към спецификата на ОУ „Стоян Михайловски”,  откривам информационна кампания, която има за цел да повиши информираността на родителите  при вземане на решения, касаещи  обучението на децата в условията на COVID-19.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Алтернативно седмично разписание при обучение в електронна среда

Правила за ограничаване разпространението на COVID 19

Насоки за работа на ОУ „Стоян Михайловски” през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID-19

Декларация за изпращане в добро здравословно състояние 15.09.2020

Декларация за изпращане в добро здравословно състояние Всеки понеделник

Образование в условията на COVID-19

Права на родителите в извънредна обстановка

 

Последни публикации