Проект „Образование за утрешния ден“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент МОН
В училище се сформираха два клуба:
„Дигитален свят“ с ученици от ІV клас
„Компютърен клуб “ с ученици от VІ клас

 

Последни публикации