Проект по програма „Еразъм+“

ПРОЕКТ  ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ   

INNOVATIVE CROSS-CURRICULAR LESSONS

PROJECT FINANCED BY EUROPEAN COMMISSION

ОУ “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ РАБОТИ СЪВМЕСТНО С УЧИЛИЩА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РУМЪНИЯ, ИТАЛИЯ, ГЪРЦИЯ, ТУРЦИЯ И ЛИТВА

     В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“   ОУ “Стоян Михайловски“ гр. Варна работи по двугодишен проект „ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ“ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.
От 21 до 25 май училището беше домакин на заключителната работна среща по проекта.
Гостите бяха посрещнати с традиционните хляб и сол. С песни, танци и пиеси на английски език учениците поздравиха  гостите. Директорът  на училището г-жа П. Мандажиева приветства гостите. Разходката из училищната сграда впечатли партньорите. На специален щанд бяха изложени материали, изготвени от ученици по различните дейности на проекта. Като символ на мира и единство между държавите – партньори в небето над училището полетяха красиви бели гълъби.
В хода на работната среща се направи оценка на нивото на изпълнение на дейностите по проекта. Отвори се капсулата на времето, в която партньорите бяха поставили очакванията си от проекта.
Гостите бяха приветствани и от името на община Варна в лицето на г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“.
Партньорите се запознаха със забележителностите на Варна – Катедралата, Археологическия музей, Римските терми,  Драматичния театър, Морската градина. В хода на визитата беше организирана екскурзия до старата столица Велико Търново, и с.Арбанаси.
Работата по стратегическите партньорства в областта на образованието включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и  учебни програми, професионално развитие. Проектът допринесе за повишаване  квалификацията на учителите чрез актуализирани иновативни стратегии и използване на съвременни образователни технологии.

pulser

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ  НА ТЕМА „НАЧИНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ”

 На 07.05.2019 г. се проведе надграждащо обучение  на педагогическите специалисти от ОУ„Стоян Михайловски“ на тема „Начини за въвеждане на английския език в обучението”. Учителите презентираха идеите от обучение в училище  DES, осъществено по време на обучителната среща в град Атина – Гърция. Ключът към концепцията на  училище DES: иновативно преподаване, избягване от скучната класна стая, идентифициране на стиловете на учене на учениците, определяне на  интереса на учениците и  предпочитанията им към определени науки. Педагогическите специалисти се запознаха с  нови идеи за представяне на учебния материал по интересен начин, съобразен с иновативните съвременни технологии. Използвайки ги, учителите могат да предложат по-увлекателни методи за усвояване на учебното съдържание. Променя се и мисията на учителя-  неговата водеща функция е не да дава готова информация,  а да води учениците по пътя към получаването и, т.е. учителят да е  в ролята на гид.
Всички педагогически специалисти споделиха интереса си към начина на преподаване. Новите методи са предизвикателство за учителите от училището и предстои да бъдат приложени в бъдещата им работа.

pulserОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

    Учители от   ОУ  “Стоян Михайловски“ гр. Варна взеха участие в обучителна среща  по двугодишен проект „ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ“ финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, която се проведе от 10.03.2019 г. – 16.03.2019 г. в гр. Атина – Гърция.
Сътрудничеството е осъществено в рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“ . Темата на обучението беше „Начини за въвеждане на английския език в нашето ежедневно обучение“.
Участниците в срещата бяха посрещнати на летището в гр. Атина от домакините.
Представителите на ОУ  “Стоян Михайловски“ посетиха частното училище DES в гр. Атина. Ученици показаха класните стаи, двора на училището и спортната база. Разгледаха и детската градина към училището.
В проведената обучителна среща по проекта бяха представени иновативни методи на работа, които бяха демонстрирани с участието на учители и ученици.
Участваха в няколко интересни семинара: „Променящата се перспектива за обучение” и  „DES и избягване от скучната класна стая”, „Иновативно преподаване на математика” и „Кодиране”. Присъстваха в учебни часове в училището.  Представителите на ОУ „Стоян Михайловски” се запознаха с иновативното обучение, използване на кодирането в познавателните игри при изучаването на математика, чужди езици  на ученици в подготвителна група и  начален етап.
Учители от всяка страна партньор  преподаваха в класни стаи по  предварително избрана тема. За екипа от ОУ „Стоян Михайловски“ темата беше „Shapes and Art” с ученици от първи клас.
Посетиха кметството на Вари-Вула-Вулиагмени и се срещнаха се с кмета.
Участието на екипа в проекта по програма „Еразъм+“  даде  възможност да бъдат осъществени заплануваните дейности и да се обмени опит с учители от различни страни. Допринесе и за опознаване културата и бита на другите народи.
Проектът дава възможност за междукултурен обмен без граници  на език и религия.

pulser

ТЪРЖЕСТВО ПОСВЕТЕНО НА ГЪРЦИЯ

            На 13.03.2019 г. се проведе  ден, посветен на Гърция – държава партньор на училището по проект „Иновативни междупредметни уроци“, и във връзка с училищния план по проекта.
Четвъртокласниците от ОУ „Стоян Михайловски“ под ръководството на г-жа Антонина Стоянова и г-жа Румяна Георгиева чрез презентация запознаха ученици и учители с географското местоположение, релеф, климат и исторически забележителности на страната. Прочетоха се гръцки пословици и поговорки. Някои от тях, посетили страната,  споделиха своите впечетления от нея. Тържеството завърши с танца „Сиртаки“.

pulser

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

      От 11 до 15.11.2018г. работна група учители от ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна участваха в транснационална среща по проект „Иновативни междупредметни уроци“  договор № 2017-1-RO01-KA219-037065_2 по програма „Еразъм+“, ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, която се проведе в гр. Шауляй – Литва.
Гостите бяха приветствани от директора на училището, от учителския колектив и от представител на инспектората в града. Бе изнесена богата програма на английски език от учениците в училището.
Всяка страна представи изготвен кът на проекта – с флага на страните  партньори и материали, представящи държавата. Представени бяха резултатите от анкетата, проведена от екипа на ОУ „Стоян Михайловски“, целяща да идентифицира нагласите и очакванията на страните-участници относно постиженията на проекта през първата година от неговото реализиране. Най-голям процент от анкетираните оценяват цялостното постижение на проекта с най-високата оценка. Готовността на учениците и техните родители за участие в дейностите по проекта е оценена също с най-високия показател. На въпроса „Колко е популярен нашият проект във вашия квартал?“ анкетираните посочват отново много висок показател. Като значим резултат от работата по проекта участниците посочват познаването на новите тенденции в сферата на образованието,  развитието на творческия потенциал за иновации, възможността за обмяна на добри педагогически практики.
Обсъдени бяха предстоящи дейности за втората година от проекта.
В столицата Вилнюс разгледахме местните забележителности – катедралата Св. Анна, Президенството  и Стария град, който е част от световното наследство на Юнеско. Посетихме гр. Тракай и културно-исторически обекти, свързани с историята на Литва.
Участието ни в тази среща  ни даде  възможност да осъществим заплануваните дейности до момента, да обменим опит с учители от другите екипи и да се докоснем до културата и бита на  Литва.

pulserДЕН НА ЛИТВА

   На 23.10.2018 год. се проведе  ден, посветен на Литва – държава партньор на училището по проект „Иновативни междупредметни уроци“, и във връзка с училищния план по проекта. Ученици от 6-те класове представиха пред  съученици, учители и родители националния химн на Литва, с презентация  и видео ги запознаха с географското положение, държавните символи, известни културни паметници, красивата природа и типични ястия за страната Ученици от  6-те класове изпълниха литовски народен танц.

pulser

„ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ”

 На 26.09 .2018 г. в ОУ „Стоян Михайловски“ бе отбелязан „Европейски ден на езиците“.
Учениците от прогимназиален етап подготвиха презентация, с която разшириха познанията ни за европейските езици. Изготвиха табло, на което написаха „обичам те“ на няколко езика.
По повод „Европейския ден на езиците“ бе открит кабинет по английски език за учениците от начален етап.
Четвъртокласниците изработиха проект на „Официалните езици на Европейския  съюз“. Чрез него  учениците от начален етап научиха за богатото езиково и културно разнообразие на Европа.

pulserСВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С учениците е направен видеоклип с послание и е  публикуван в социалните медии. За световния ден за опазване на околната среда – 5.06.2018 г. е изготвен и постер.

pulser

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ  НА ТЕМА „КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ”

  На 07.06.2018 г. на проведената вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти в ОУ „Стоян Михайловски” се представиха иновативни методи на работа,  взаимствани от обучението в училище „Гарибалди“ гр. Алтамура.
Учителите в ОУ „Стоян Михайловски” се запознаха със спецификата на кооперативното учене, използване на кодирането в познавателните игри и метода аналогия на Камило Бортулато, които бяха демонстрирани при изучаването на математика в  начален етап.
Представителите училището мотивираха колегите си за прилагането на тези интерактивни инструменти и актуални стратегии в различни дейности за работа с децата в училище.
Целта на квалификацията е да допринесе за обогатяване  на иновативните  подходи в обучението.

pulserОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“  учители от   ОУ  “Стоян Михайловски“ гр. Варна взеха участие в обучителна среща  по двугодишен проект „ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ“ финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, която се проведе от 06.05.2018 г. – 12.05.2018 г. в гр. Алтамура – Италия.
Участниците в срещата бяха радушно посрещнати на летището в гр. Бари от домакините и  имаха възможност да посетят училище „Гарибалди“ в гр. Алтамура, където разгледаха класните стаи и кабинетите и се запознаха с учителите.
В проведената обучителна среща по проекта бяха представени иновативни методи работа, които бяха демонстрирани с участието на учители и ученици.
Представителите на ОУ „Стоян Михайловски” се запознаха със спецификата на кооперативното учене, използване на кодирането в познаванетелните игри и метода аналогия на Камило Бортулато при изучаването на математика в подготвителна група и  начален етап, които ще допринесат за обогатяване  на иновативните  подходи в обучението.

pulser

Учениците направиха записи на приказки за незрящи хора на компакт дискове.

pulserДЕН НА ИТАЛИЯ

На 27.04.2018 год. се проведе  ден, посветен на Италия – държава партньор на училището по проект „Иновативни междупредметни уроци“, и във връзка с училищния план по проекта. Ученици от 6-те класове под ръководството на г-жа Г. Христова и г-жа И. Мехмед  представиха пред  съученици, учители и родители интересни факти за страната – географско положение, държавни символи, известни културни паметници, типични ястия за страната, фолклор и съвременна италианска  популярна  музика.
На публиката бе представен и видео материал за училище „Гарибалди“ и гр. Алтамура.

pulser

Подготвена е електронна книга по пиесата „Новият студент“, представена  пред партньорите от страните, участници в проекта. Всяка държава презентира своята електронна книга.

pulserПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ЧЕТЕНЕ НА ОТКЪСИ ОТ КНИГИ

На 19.04.2018 г. във връзка с реализиране на дейност от плана на проект „Иновативни междупредметни уроци“ по програма „Еразъм+“ и международния ден на книгата – 23 април ученици от ОУ „Стоян Михайловскси“ посетиха дом за стари хора „Свети Георги“ и прочетоха откъси от свои любими книги.

pulserУчениците написаха пиеса „Новият студент“ във връзка с дейност от проекта ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕНИ УРОЦИ по програма „Еразъм+“. Младите актьори от четвърти, пети и шести клас представиха пиесата на английски език, в която показаха своите таланти пред публика от ученици, учители и родители.

pulser

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „WEB ИНСТРУМЕНТИ. ЕЛЕКТРОННА КНИГА”

   На 04.06.2018 г. се проведе надграждащо обучение  на педагогическите специалисти от ОУ „Стоян Михайловски“ на тема Информационни технологии и приложението им в образованието.
Представителите на училището, участващи в обучителната среща в Румъния презентираха пред своите колеги различни програми с много възможности за споделяне на информация с повече хора.
Запознаха ги с различни програми за създаване на електронна книга и поставиха задача на колегите си да подготвят електронна книга по приподавания предмет. В резултат на обучението учителите от ОУ„Стоян Михайловски“ имаха възможност да се запознаят и обменят опит в използването на комуникационни средства, инструменти за сътрудничество, инструменти за творчество и инструменти за управление на класа, които ще обогатят интерактивните подходи в обучението.

pulser

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „WEB ИНСТРУМЕНТИ. ЕЛЕКТРОННА КНИГА”

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“  учители от   ОУ  “Стоян Михайловски“ гр. Варна взеха участие в обучителна среща  по двугодишен проект „ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ“ финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, която се проведе от 10.03 – 16.03.2018 г. в гр. Пашкани – Румъния.
Участниците в срещата бяха топло посрещнати от домакините и  имаха възможност да се запознаят и обменят опит в използването на различни програмни продукти с много възможности за споделяне на информация от групи  хора.
Учителите от ОУ „Стоян Михайловски” се запознаха и с нови ИКТ за създаване на електронни книги, които ще допринесат за обогатяване  на интерактивните  подходи в обучението.
Изготвен е плакат по проекта, банер по проекта и тениски по проект „Иновативни междупредметни уроци“, програма „Еразъм+“. На срещата в Румъния страните, участнички в проекта си разменят тениските .

pulserУченици от ОУ “Ст. Михайловски“ изпратиха изработени от тях пролетни картички и мартенички с пожелание за здраве и късмет на своите приятели от Румъния, Италия, Литва, Турция и Гърция.pulser

ДЕН НА РУМЪНИЯ

На 15.02.2018 год. се проведе ден, посветен на Румъния – държава партньор на училището по проект „Иновативни междупредметни уроци“. Ученици от 7-те класове  представиха пред  съученици, учители и родители интересни факти за страната – географско положение, държавни символи, известни културни паметници, туристически забележителности, типични ястия за страната, фолклор и съвременна румънска популярна  музика.
Ученици от училището, които посетиха Румъния миналата година, споделиха свои впечатления от тази красива и вълнуваща страна, показвайки своите спомени, запечатани в интересен снимков материал.

pulser

Коледно настроение в ОУ „Ст. Михайловски“ донесоха и поздравителните картички от Италия и Румъния.

pulserКОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

В празничния коледен концерт учениците от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас  представиха на публиката драматизация на английски език „Най- хубавият подарък за Коледа“ – дейност по проект „Иновативни междупредметни уроци“, програма „Еразъм+“.
На всички ученици, активно участвали в дейностите по проекта, бяха връчени грамоти от г-жа Мандажиева.

pulser

На 13.12.2017 г. ученици от ОУ „Ст. Михайловски“ изпратиха изработени от тях коледни и новогодишни картички до своите нови приятели от Румъния, Гърция, Италия, Турция и Литва с искрени пожелания за здраве, щастие и много подаръци под елхата.

pulserТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

На 27.11.2017 г. учители от ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна участваха в транснационална среща по проект „Иновативни междупредметни уроци“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в гр. Чанаккале – Турция. Всички гости бяха посрещнати изключително гостоприемно от страната домакин.
Участниците от партньорите по проекта – Румъния, Турция, Италия, Литва, Гърция и България обсъдиха двугодишния план за работа и дейностите, заложени в него.

pulserДА ОПОЗНАЕМ СВОИ ВРЪСТНИЦИ

Днес, 13.11.2017 г. ученици от ОУ “Ст.Михайловски“ изпратиха своите първи писма до връстници от училища в страните партньори по проекта – Румъния, Турция, Литва, Италия и Гърция.

pulser

ДЕН НА ТУРЦИЯ

                  Днес, 9.11.2017 г. във връзка с дейност от училищния план за работа по проект ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕНИ УРОЦИ по проект „Еразъм+“ в училището се проведе Ден на Турция – страна партньор по проекта.
Ученици от 4-ти клас представиха на публиката химна, типични носии, интересни забележителности в страната, традиции, обичаи и най- популярните храни от турската кухня.
Прочетени бяха  литературни произведения на турски език, пътеписи за пътуване до различни морски дестинации, а малките актьори изпълниха драматизация на турска народна приказка.

pulser

ЛОГО ЗА ПРОЕКТА 

През месец октомври 2017 г. се проведе  училищен конкурс за изработване на лого за проект ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ УРОЦИ по програма „Еразъм+“. Оличиха се проектите на учениците Петко Качиков и Диян Тодоров от 7а клас. За участие в международния конкурс бе избран проектът на Диян Тодоров.

pulser

КАРТА НА ЕВРОПА

Съгласно плана за дейностите по проект „Еразъм+“ през месец октомври 2017 г. ученици от ОУ “Ст. Михайловски“ изработиха карта на Европа, като откроиха държавите партньори по проекта – България, Румъния, Италия, Литва, Турция и Гърция. Активно участие взеха Рушит Рамани и Кристиян Киряков от 7б клас.

pulser26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

2626 септември – Европейски ден на езиците отбелязоха ученици и учители от ОУ “Стоян Михайловски“ чрез представяне на държавите партньори по проект „Еразъм+“, по който училището работи от началото на месец септември 2017 г. – Румъния, Италия, Гърция, Турция, Литва и България. Публиката имаше възможност да се запознае и с езиците на тези държави чрез изпълнения на песни и стихове на румънски, италианcки, гръцки, турски, литовски и български.   pulser

ОУ “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ГР. РАБОТИ ПО ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ+“ КД2

В  рВ  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  на 1-ви септември 2017 год.  ОУ “Стоян Михайловски“ гр. Варна започна работа по двугодишен проект ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Работата по стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и  учебни програми, професионално развитие. Насърчава  се  съответствието  между учебните програми, подкрепя се развитието на качествени инструменти за обучение, подобрява се  достъпа  до образователни възможности за възрастни.
ОУ “Стоян Михайловски“  ще работи съвместно с училища и образователни организации от Румъния, Италия, Гърция, Турция и Литва. Както учителите, така и учениците ще участват в многоезично партньорство, като английският език ще бъде работен. Ще се повиши  квалификацията на учителите чрез актуализирани иновативни стратегии, включително използването на съвременни технологии.
Проектът ще даде на участващите институции възможност да изживеят истински междукултурен обмен и ще покаже  училищата като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, излизайки отвъд бариерите на езика и  религията.

Последни публикации