ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 ПРОЕКТ „ПРОУЧВАМ МИНАЛОТО,  ЗА ДА ПРОЗРА БЪДЕЩЕТО”

На 19.10.2015г. в Актовата зала на ОУ „Стоян Михайловски” се състоя заключителната среща по проект „Проучвам миналото, за да прозра бъдещето” от общински фестивал „Варна – моят древен и нов град”, финансиран по програма на Община Варна.
На срещата учениците от училището, участвали в дейностите, представиха пред съученици, родители и преподаватели своите проучвания и доклади. Събраните факти бяха показани пред аудиторията в презентации. Организирана беше фотоизложба „Снимките разказват”, в която показаха своята гледна точка за настоящето на квартала, видяно през обектива. С изложбата на тема „Рисувам моя квартал”, в които учениците пресъздадоха  своите представи за бъдещето на квартала. На отличилите се в проекта бяха раздадени  грамоти.
С участието на ОУ „Стоян Михайловски” в проекта „Проучвам миналото, за да прозра бъдещето” се осъществи приемственост и обогатяване на знанията на подрастващото поколение за миналото, откриване и изследване на съвременните проблеми и генериране на идеи за подобряване на средата на живот.
Пожелаваме на всички да осъзнаят значимостта на миналото си, да я превърнат в настояща сила и да я приложат в бъдещия си живот.

pulser

                                           ПРОЕКТ „ЗАЕДНО В ИГРИТЕ“

През учебната 2013/2014 г. в  училище се реализира проект за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове „Заедно в игрите“, финансиран от дирекция Образование“ – Община Варна. Целта на проекта е да се благоустрои, подобри, естетизира и пълноценно използва английския двор от децата от подготвителна група и ученици 1-4 клас.  Обособи се зона за отдих и пълноценна почивка на учениците. Оформи се зелен кът, с който се  възпитава ангажираност и любов към живата природата. Подобряването на условията за отдих и естетизирането на средата, в която пребивава ученикът, ще създаде условия за активно участие в училищния живот и ще осигури безопасност в игрите.

pulser „МЕТАМОРФИЯ- ТОЛЕРАНТНИ И ДОБРИ В СВЕТА НА РАЗЛИЧИЯТА”

През април 2014 г.  основно училище „Стоян Михайловски” град Варна спечели проект „Метаморфия- толерантни и добри в света на различията”. Той е финансиран от Община Варна и се изпълнява по Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2014 г. Основната цел е да се постигне оптимална образователно-възпитателна среда за учениците от етнически малцинства и преодоляване на социалните и расови предразсъдъци.Целевите  групи на проекта са  ученици от 4 до 6 клас, в които са включени деца от ромски произход. Те ще участват в съвместни дейности от областта на музиката, изобразителното изкуство и фолклора.          pulser       ДЕН НА ОТКРИТИ ПРАКТИКИ В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

На 06.11.2013 г. в ОУ „Стоян Михайловски” се проведе открит урок под надслов „Толерантни в обучението и игрите” с ученици от втори клас. Това е дейност от проект „Шарен свят, чуден свят – свят на толерантност” и Дните на открити практики във варненските детски градини и училища. Те са част от XIII издание на Националната конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието през XXI век”. Гости на откритото занятие бяха учители от ОУ „Патриарх Евтимий” и I-во Основно училище. Проведена беше и дискусия по проблемите на толерантността и взаимното уважение в процеса на обучение.

pulserКРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ШАРЕН СВЯТ, ЧУДЕН СВЯТ – СВЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТ“

На 25.10.2013г. в ОУ „Стоян Михайловски” се проведе кръгла маса по проблемите на семейната ангажираност към образованието на децата билингви. Това беше заключителната дейност по проект „Шарен свят, чуден свят-свят на толерантност”, финансиран по програмa на община Варна.
Основната цел на кръглата маса бе да разкрие ролята на семейството за формиране на мотивация и интерес към училището – да оцени значението на толерантността и недискриминацията в училище, за  пълноценната  интеграция  на децата билингви, да  разкрие визията на учителя работещ в билингвиална среда и да  посочи  някои от основните цели на интеркултурното образование.
Участваха представители от ОДЗ „Маргаритка”, Първо ОУ и учители от ОУ „Стоян Михайловски” работили по проекта.          pulser  ПРОЕКТ „ШАРЕН СВЯТ, ЧУДЕН СВЯТ – СВЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТ“

От месец април 2013 г. ОУ „Стоян Михайловски“ работи по проект „Шарен свят, чуден свят – свят на толерантност“, финансиран по общинска програма на община Варна.
Във връзка с реализацията на основната цел на проекта – постигане на пълноценна и устойчива интеграция на децата-билингви чрез обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище бяха осъществени много и разнообразни дейности в подкрепа процеса на адаптация, социализация и равнопоставеност на тези деца в учебната и творческа дейност.
За да се опознаят  различните етноси се проведоха проучвания и изработване на презентации и филмчета, свързани с културната идентичност на децата – роми, българи, турци и др. Началото на проекта беше обявено с тържество за Международния ден на ромите в часа на класа. Представен бе  мултимедиен филм „Приятелство и толерантност в училище”. През целия месец май течеше съревнование между класовете „Аз приемам различните”. С  песни и танци, с рецитация на стихове на майчин език протече „Празникът на етносите”. Много емоции предизвика у учениците „Вечерта на моето семейство”. Всеки изрази отношение към близките си, споделени бяха мисли за сплотеността на семейството.
Обучението на учители и възпитатели на тема „Интеркултурно образование в началото на XXI-ви век” повиши равнището на професионални компетентности на учителската колегия и акумулира положителен опит в създаване на ефективни модели за работа с деца от общности от неравностойно социално положение.
С цел преодоляване на изоставането в познавателното и социалното развитие на децата-роми и пълноценната им  социална адаптация, гарантиране на равен достъп до образование и изява на творческите им възможности бяха включени в инициатива „Един съботен ден в библиотеката” и клубове по интереси – кулинарно изкуство, музика, танци, при-ложно изкуство. Всички ученици от начален етап участваха в читетелски маратон  „Приказки на етносите”. Проведоха се няколко бинарни урока в които се демонстрира въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочени към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства.
Туристическите дейности включваха спортен празник „Единни, равноправни, толерантни”, посещение на природонаучен музей и Морска градина, посещение на прабългарското селище в кв. Аспарухово, туристическа дейност в местност „Аладжа манастир”, ,„Заедно с мама и тати” – пикник и игри на открито в местност „Ментешето”. Те бяха най-привлекателни, защото чрез тях учениците  разгледаха и научиха повече за културните и природни забележителности на град Варна, усвоиха редица знания за придвижване в планинска местност. Всяка дейност се съпътстваше с много  игри и настроение. Връщаха се всеки път с чудна фотосесия, запечатвайки завинаги приятелството и толерантността помежду си.

            pulser     УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „GREEN LIGHT“ 

От месец март 2013 г. ОУ „Стоян Михайловски”, град Варна взе участие в реализацията на Международен проект „Green Light” съвместно с най-голямата международна студентска организация AIESEC. В рамките на шест седмици учениците от 5 до 8 клас имаха възможността да се срещнат със студенти – доброволци от Бразилия, Грузия, Португалия, Украйна, Гърция и Русия, да опознаят чужди държави и култури и да повишат своите езикови компетенции. В рамките на проекта, насочен към опазване на околната среда и формиране на екологична култура у младите хора, бяха засадени дръвчета в училищния двор по време на традиционната за училището Седмица на Земята /16 -22 април 2013г./. На 21 април  представителни отбори от 5, 6, 7 и 8 клас взеха участие в щафетно бягане „Green Light Маратон” с еко-насоченост в Морската градина заедно с ученици от други варненски училища, участници в проекта. Участието в този проект е част от последователната и устойчива политика в областта на екологичното образование и възпитание на учениците.

    pulser    НОВА ПРИДОБИВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”

Основно училище „Стоян Михайловски” гр. Варна е единственото училище в региона, спечелило проект по Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Проектната идея е насочена към създаване на условия за творческо развитие на учениците от начален етап, обучавани в целодневна организация на учебния ден. Министерството на образованието, младежта и науката финансира оборудване на игротека за занимания на ученици на целодневна организация на учебния ден на стойност 7733,00 лв. В новооткритата игротека са обособени пет къта, в които чрез игри учениците ще обогатяват знанията си в областта на театъра, изобразителното изкуство, литературата и спорта. Проектът „В училищната игротека – чрез игри и старание към творческо познание” има за цел  учениците да развиват своите творчески способности и усъвършенстват знания, умения, навици чрез интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание. На 19.11.2012 г. ученици, учители и гости споделиха радостта от откриването на игротеката. Директорът на училището Павлина Мандажиева честити на учениците новата придобивка, пожела им тя да се превърне в любимо място за игри, изява на способности и таланти, и   докосване до тайните на научното познание. Малките артисти и музиканти от първи и втори клас грабнаха с таланта си  своите родители, учители и гости. Подарък за игротеката поднесе г-жа Анета Попова – директор на ОДЗ №10 „Приказка” гр.Варна. Тя отправи сърдечни пожелания към малките ученици, бивши възпитаници на детското заведение. Очакваните резултати от финализирането на проекта ще гарантират възможности за разнообразяване на образователно-възпитателния процес, за развитие на креативността и  интересите на учениците в различни области на познанието и социалните им умения.

pulserОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – ШАМПИОН В ЕВРОПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ U4ENERGY

През изминалата 2011/2012 учебна година учениците от екологичен клуб “ФАКЕЛ”  с ръководител Ивелина Николаева взеха участие във втория тур на U4energy – състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия. Споделяйки своите идеи и актуални мерки за енергийна ефективност те премериха сили с училища от цяла Европа и представиха достойно и страната. С проекта „За да спася света днес” училището стана стана национален победител  в категория А на състезанието. Директорът на училището Павлина Мандажиева, ръководителят на екологичния клуб Ивелина Николаева и Десислава Белева от VІІ б клас ще участват в официалната церемония по награждаването на 26.11.2012 г. в Брюксел.  Европейският комисар по енергетика, г-н Гюнтер Ойтингер, лично ще поздрави победителите в състезанието.

pulserПРОЕКТ „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – УЧИЛИЩЕ, В КОЕТО МЕЧТИТЕ СТАВАТ РЕАЛНОСТ“

Проектът беше одобрен по общинска програма за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове и реализиран от 10 май до 30 юни 2013 г.
Цели на проекта:
1.     Да се обогати и подобри училищната среда.
2.     Да се повиши привлекателността на училищния двор, чрез осигуряване на безопасни условия за спорт и отдих.
3.     Да се разширят и разнообразят формите за организирано свободно време.
4.     Да се изградят навици за здравословен начин на живот в ранна дестка възраст.
5.     Да се развият естетически способности и умения.
Резултати :
1.     Увеличаване на местата за отдих сред естетизирана среда.
2.     Формиране на усет към красиво обкръжение.
3.     Възпитание у децата в културно поведение и създаване на навици за опазване на околната среда.
4.     Подобряване условията за спорт в училищния двор, което допринася за осмисляне свободното време на подрастващите със спортна дейност.

pulserПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – ГРАДИНАТА НА КАЙСИЕВА ГРАДИНА” 

От месец май до месец октомври 2012 г. ОУ „Стоян Михайловски” град Варна работи по проект „Училище „Стоян Михайловски” – градината на Кайсиева градина”, финансиран от фонд „Резерв” по ЕРС във функция „Образование”. Шестстотин ученици от I до VIII клас се включиха в почистването на 5 декара дворни площи и засаждането на дръвчета, храсти и цветя в училищния двор. Възстановени са зоните за отдих чрез ремонтиране на съществуващите пейки и беседки. Поставени са нови съоръжения за тези цели. Чрез дарителска акция родителите подкрепиха и подпомогнаха реализирането на проекта. В резултат на извършените дейности се подобриха условията за отдих в района на училището, като за това допринесоха съвместните усилия на  ученици, учители, родители и граждани, които споделиха идеята за опазването, възстановяването и естетизирането на училищния двор. Проектът доведе до повишаване на отговорността  на живеещите в района на учебното заведение по опазване на зелените площи.pulser    „ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ“

Проектът „Внимание: стъпка напред“ (Mind the Gap) е онлайн проект, който осигурява създаването и прилагането на образователни дейности, съгласно учебния план, които се учат от класната стая до реалния живот в общността. Чрез използването на тези дейности учениците изграждат мост между наученото в час и прилагането му след това в реалния живот.  Проектът „Внимание: Стъпка напред” се изпълнява от 9 партньорски организации, от 5 държави-членки на ЕС – България, Холандия, Великобритания, Унгария и Словения. В България се осъществява от Сдружение „Природа назаем” и ОУ „Стоян Михайловски”– Варна.  Научете повече    .http://www.migaproject.eu/

pulser

                  „ВЪГЛЕРОДНИ ДЕТЕКТИВИ ЕВРОПА”

През настоящата 2011/2012 учебна година ОУ „Стоян Михайловски” се включи в Международния образователен проект „Въглеродни детективи Европа” по Програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейската комисия. Програмата е насочена към развиване на отговорно енергийно спестяващо поведение на учениците и към реализиране на енергийни спестявания в училище, които водят до намаляване на отделените в атмосферата емисии въглероден диоксид и опазване на околната среда. Работата по проекта се реализира от ученици от екологичен клуб „Факел“, които осъществиха поредица от дейности по темите Енергия, Транспорт, Храна от Плана за действие на училището – енергиен мониторинг на сградата; отговорно отношение към потреблението на електроенергия в училище и у дома; изследване на стоките в търговските обекти за екологични знаци; анкетно проучване в местната общност, относно потребителските навици на живущите в района и закупуването на различни видове храни и много други. /снимки/ За повече подробности: http://carbondetectiveseurope.org/pulser          ПРОЕКТ  „АЗ И МОЯТ КВАРТАЛ“ – 2011 Г.

Проектът е  финансиран от Община Варна, в партньорство с НЧ „П. Р. Славейков -1928г.“ и Кметството на район „Вл.Варненчик“.
Чрез дейностите по проекта учениците опознаха миналото и се приобщиха към настоящето на своята среда, осъществиха близки контакти и връзки с местни и общински структури, осмислиха историческата принадлежност и роля на района в миналото на града, проектираха неговото бъдеще като част от развитието на Варна – почувстваха се равностойни граждани на нашия древен и нов град. Реализираните дейности доведоха до разширяване знанията и гражданските компетенции на учениците за културно-историческа приемственост и формиране на умения за представянето и през различна аудитория.
В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:
– събиране и изследване на информация за миналото на село Паша кьой /Владиславово/:
– осъществяване на проучвателска и събирателска дейност в  направления: наследството и  настоящето на района.
Проведени бяха районни училищни конкурси за най-оригинална рисунка и макет на тема «Моят квартал след десет години – поглед към бъдещето».
В галерия на НЧ «П.Р. Славейков – 1928г.» бяха организирани тематична изложба и фотосесия, свързани с проекта. Резултатите от проекта бяха представени на изложение в Община Варна – част от национална конференция «Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХI век» – 2-4.11.2011г.
В реализацията на проекта се включиха 200 ученици от училището  от І до VІІ клас, както и  ученици  от СОУ „Пейо Яворов”, Първо Основно училище, ОУ „Патриарх Евтимий” от район „Вл. Варненчик”.
І награда за макет – Полина Друмева VІа клас
ІІІ награда за макет – Маргарита Байчева V в клас
ІІ награда за рисунка – Габриела Ковачева Vа клас
ІІІ награда за рисунка- Десислава АндоноваІІІ б клас
Награда на журито – за Мариан Иванов, Габриела Стоянова и Иван Тодоров V а клас pulser      МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ „ОТ БЕДНОСТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ“  2010 – 2011 Г.

Осъществяван от Съвет за теренни проучвания – Великобритания, Център за образование за развитие Кумбрия – Великобритания, фондация Боч – Унгария, фондация ТАЙМ – България и международен център за предприемачество и устойчиво развитие – Гана с финансовата подкрепа на ЕС. Проектът е насочен към реализиране на две от целите на ООН за развитие на хилядолетието: намаляването на бедността и екологична устойчивост.
Учениците участват в проекта чрез извънкласно обучение по специален образователен проект и ще напишат заедно със свои връстници от 150 европейски училища Младежка харта за развитие.    pulser           „ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ – 2010 – 2011г.

Учениците от ІІ а клас  с класен ръководител Таня Миткова  работиха по Национална  програма за формиране и развитие на предприемачески компетентности в училище. Темата, която те разглеждат е „ Нашето семейство”. Дейностите по нея ще допълнят  учебната програма  по обществени науки в начален  етап с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката.

pulserМЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И ПРОМЕНИ В КЛИМАТА  (SPARE)  2009 – 2011г.

През 2009 г. училището ни получи международен сертификат и стана член на Международната
училищна мрежа за практическо образование по използване ресурсите и енергията (SPARE). Проектът се финансира от норвежкото правителство и се изпълнява в България от Екологично сдружение „За Земята“ в сътрудничество с Норвежката организация за опазване на околната среда (NorgesNaturvemforbund) с подкрепата на МОМН.     pulser  УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ „ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА КЪМ КНИГИТЕ” 2009 – 2010г.

През учебната 2009-2010г. в ОУ „Стоян Михайловски” стартира училищен проект „Да върнем децата към книгите”. Целта на проекта е да развие у  учениците интерес към четенето и се формира култура и умения за търсене и ползване на информация, която да способства за развитието на грамотността, непрекъсващото образование.  Осъществена е абонаментна кампания за 21 вида периодични издания за 2010г. Проведена е дарителска акция на ученици и родители за обогатяване на училищната библиотека с необходимия фонд от художествена, научна и справочна литература.
Учениците получиха възможност за изява на литературните заложби пред родители и общественост. Представени бяха книги от варненски автори, а чрез инициативата „Моята любима книга от детството”, родители представиха своя любима книга пред учениците. Ученици от І – ІV клас проведоха маратон на четенето, пресъздадоха в картинен албум преживяното. На световния ден на книгата 23 април се проведе състезание „В света на книгите“. Музикални изяви, участие на родители, широко приложение на мултимедия дадоха възможност на децата да се потопят в необятния свят на знанието, да се забавляват и да оценят предимствата на четенето. Гости на събитието бяха Кръстина Манолова – представител на Дирекция „Образование” в Община Варна и ръководител на Варненската литературна школа за ученици, Румяна Йовева – завеждащ детски и средношколски отдел на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – град Варна, Светлозара Стефанова – библиотекар в НЧ „П. Р. Славейков – 1928г.”, представители на издателство „Славена” – Варна и др.
В поздравителен адрес до директора на училището Павлина Мандажиева, Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна казва: „Поздравявам Ви за прекрасния пролетен празник, посветен на света на книгите. С колеги като Вас и като учителите от екипа на проекта „Да върнем децата към книгите” светът става по-надежден и по-ведър.”
Осъществяването на една благородна идея – да върнем децата към книгите – е само една малка част от усилията на педагогическата колегия да възпитава любов към знанието.
Представяне на книги в училищната библиотека от варненската писателка Веселина Цанкова – март 2010 г. Състезание в света на книгите

pulser2009 – 2010 г.    НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” – Енергийна агенция – Пловдив и Програма „Екоучилища“  – 2009-2010г.; финансиран по Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд; учениците от ІІІ класове осъществяват наблюдения и дейности за икономично използване на енергията, отразени в международния сайт по проекта.pulser

2008 – 2009 г.    Защитен е ПРОЕКТ „С ДУХА НА МИХАЙЛОВСКИ ГРАДИМ ТРАДИЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ“ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА  НА МОН „УЧИЛИЩЕТО  – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” модул „Ритуализация на училищния живот“. От 01.02.2009 учебна година в ОУ „Стоян Михайловски” е въведена задължителна ученическа униформа.pulser

2008 г. Проект „ЛАБОРАТОРИЯ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ“ одобрен по програма Младежки проекти 2008 на община Варна. Партньори в проекта са ОУ „К. Арабаджиев“, ПГИ „Д-р. Ив. Богоров“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Белослав.pulser

2006 – 2007 г.     МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ “МРЕЖА ЗА ОБМЕН НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ” ПО ПРОГРАМА “E – Twuining” ЗА ЕВРОПЕЙСКО  УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО.pulser

2007 г.   ПРОЕКТ „НАУЧНА АНИМАЦИЯ“ и участие в “Четвъртото национално младежко изложение- Варна 2007”, организирано от Община Варна – дирекция „Младежки дейности и спорт“.

pulser

2006 – 2007 г.      ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ  „РАСТЕНИЯТА В ИЗКУСТВОТО”

pulser

2006 – 2007 г.      ПРОЕКТИ ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – „ЕКО-БАРБАРОНИ“ и „МОРСКО ДЪНО“

pulser

2006 г.     ПРОЕКТ „ПРИРОДЕН ДОМ” в рамките на проект „Екологичното образование и образованието за устойчиво  развитие в началното училище в България”, финансиран по Програма МАТРА/КАП на Правителството на Кралство Холандия.pulser

2003 – 2006 г.     НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ на фондация „Тайм – Екопроекти“pulser

2002 г.     ”ПРОГРАМА «ЕКОУЧИЛИЩА“ на FEEpulser

2002 г.    ПРОЕКТ “УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“ за изграждане на партньорство за оптимизиране на околната среда по Програма „Демократична младеж“pulser

2001/2002 г.      ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОС и УР, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПАРТНЬОРСТВО И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ОПИТ”pulser

2001 г.      ПРОЕКТ “ДА ПОСАДИМ ДЪРВО!” 

Последни публикации