НОВИНИ

Н О В И Н И

Уважаеми родители,
на Вашето внимание са служебните телефони 052 510 607,  052 510 357
и  имейл :  oustmihaylovski@abv.bg
на ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна

pulserУважаеми родители,

  През последните две нелеки седмици образователната ни система бе подложена на сериозен тест. В условия на социална изолация и невъзможност за пълноценно общуване, заедно се справихме с предизвикателството  дистанционно обучение в електронна среда.  Осъзнахме, че когато няма световен адекватен кризисен модел за справяне с пандемия като тази, единственото адекватно поведение е да бъдем до Вас и до своите ученици с всичко, което нашият професионален и човешки морал ни диктуват.
Предлагам на Вашето внимание кратка анкета за обратна връзка, чрез която бих искала да споделите оценката си за дистанционната работа на екипа на ОУ „Стоян Михайловски“.
С уважение към Вашите усилия и споделена отговорност! Благодаря за отделеното време!    Бъдете здрави!

             ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА                                                                      
Директор на ОУ „Стоян Михайловски“
 
                                                  АНКЕТА
                               ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ

………………………………………………………………………………………………………………………….
/име, фамилия на родител/
……………………………………………………………………………………………………………………….
/име, фамилия, клас на ученика/

1.Детето Ви справя ли с учебния материал, преподаден в електронна среда?
а/да
б/не
в/ справя се частично
2.Обемът на домашната работа помага ли за усвояване на учебното съдържание?
а/ да
б/ не
в/ частично
3. Удовлетворени ли се от обучението в електронна среда?
а/ да
б/ не
в/ частично
4.Чувства ли се уморено Вашето дете от обучението в електронна среда?
а/ да
б/ не
в/ частично
5. При необходимост от консултиране получавате ли подкрепа от класния ръководител на Вашето дете?
а/да
б/ не
в/ не съм търсил/а подкрепа
6. Дайте оценка на работата на учителите на Вашето дете.
а/ висока
б/ добра
в/ задоволителна
7. Дайте своите предложения за подобряване работата на училището при провеждане на дистанционното обучение в електронна среда

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Анкетите изпращайте на ел. поща на училището: oustmihaylovski@abv.bgpulser

pulserПСИХОЛОГИЧНА ПОДКРЕПА ЗА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВАРНА ЧРЕЗ ТЕЛЕФОННА И ОНЛАЙН  ЛИНИЯ

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант

 • всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт

 • всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор

 • всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.

e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна pulserУважаеми родители,

медицинската сестра в ОУ „Стоян Михайловски“ е в работен режим. В рамките на времето от 8.30 ч. до 16,30 ч. всеки работен ден можете да се консултирате по въпроси, свързани със здравето на децата на тел. № 0882569021. Прегледи на място няма да се извършват. Прецизирайте въпросите, които можете да задавате, за което Ви благодаря.

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

pulser

ГРАФИК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

График на часовете за учениците от 1,2,3 и 4 клас
1.час 8.00 ч. -8.20 ч.

2.час 8.30 ч. -8.50 ч.

3. час 9.00 ч. – 9.20 ч.

4.час 9.30 ч. -9.50 ч.

5.час 10.00 ч. -10.20 ч.

6.час 10.30 ч. -10.50 ч.

График на часовете за учениците от 5,6 и 7 клас
1.час 8.30 ч. -9.00 ч.

2. час 9.10 ч. -9.40 ч.

3. час 9.50 ч. – 10.20 ч.

4. час 10.30 ч. -11.00 ч.

5.час 11.10 ч. -11.40 ч.

6. час 11.50 ч. -12.20 ч.

Забележка:

  1. Изпълнението на графика на педагогическите дейности започва на 16 март 2020 г. с инструктаж към учениците и родителите за безопасно поведение на ученика в интернет пространството.
  2. Работата по графика е в съответствие със седмичното разписание за втория учебен срок на учебната 2019/2020 година.

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

pulserУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Поради обявеното извънредно положение в страната от 16 март 2020 г. ОУ „Стоян Михайловски“ въвежда обучение в дистанционна електронна среда. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание на часовете за втория учебен срок и дневния режим на училището. Учителите ще използват приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници, образователни ресурси и други, за които Вие ще бъдете своевременно информирани. Всеки класен ръководител и учител по учебен предмет ще Ви предостави необходимата допълнителна информация, като използва всички възможни средства за дистанционен контакт с Вас. Ще получите графика на дейностите, който  учениците под Ваш контрол следва да спазват. На учениците, които не разполагат с електронни устройства,  ще бъдат предоставяни учебни материали на хартиен носител. Учениците със специалиални образователни потребности ще бъдат подпомагани в обучението си от ресурсен учител, за което ще получите допълнителна информация до края на деня-16 март 2020 г.

              Моля, всеки един от Вас да даде съгласието си в групата на паралелката да бъде до детето си във времето, в което то получава материалите от учителя и работи дистанционно с ученика.

              Уважаеми родители,  този тежък  момент е изпитание на волята и  твърдостта в отстояване на правилата, които всеки родител следва да въведе за своето дете. Вярвам във Вашата зрялост и мъдрост  да  опазите най-ценното – живота на хората, които обичаме.

Бъдете здрави и се пазете!

С уважение

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА

Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

pulser УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ,

намираме се в извънредна ситуация, която изисква повишено внимание и отговорност към собствената и безопасността на всички около нас. Сега е време, в което всеки ще покаже своята зрялост, съпричастност и отношение към другия. Екипът на ОУ „Стоян Михайловски“ създаде условия за провеждане на обучение в дистанционна среда, което налага да бъдете активни по отношение подготовката на своите деца. Моля, контролирайте свободното време и контактите на децата си, колкото и трудно да е това. Най- важното е да ги опазим, защото грижата за децата ни е споделена отговорност. Бъдете здрави!

 ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

pulserУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на  заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, писмо на директора на РЗИ Варна с рег. № 03-244-1 от 05.03.2020г., заповеди и указателни писма на министъра на образованието и науката, на началника на РУО Варна, на кмета на община Варна и на директора на дирекция „Образование и младежки дейности”  във връзка с регистриран нов епидемичен подем на заболявания от грип и ОРЗ, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на коронавирус в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб за опазване здравето и живота на учениците и персонала на ОУ „Стоян Михайловски” е създадена организация със следните спешни мерки:

   • Осигурени са достатъчни количества дезинфектиращи препарати, щадящи здравето на учениците.
   • Повърхности, дръжки на врати, мивки, клавиатури и други елементи от компютърната конфигурация в класните стаи и кабинети два пъти дневно ще бъдат дезинфекцирани.
   • Коридорите ще се дезинфекцират след всеки час.
   • Забранява се влизането на външни лица в сградата на училището, с изключение на контролни органи от РЗИ Варна.
   • По време на учебни занятия на учениците се забранява да излизат от двора на училището с цел закупуване на храни и напитки от други места, освен осигурените от училищия бюфет.
   • В понеделник 16 март 2020г. на всички ученици ще бъде проведен извънреден инструктаж с поставяне на изисквания за повишена лична хигиена –измиване на ръцете със сапун и топла вода.
   • След всеки учебен час учителите ще проветряват класната стая. В голямото междучасие учениците ще бъдат извеждани на двора.
   • Консултации с родители ще се извършват при необходимост по телефона.
   • Обучението на учениците от прогимназиален етап ще се провежда не на кабинетна система, с изключение на обучението по Информационни технологии и Компютърно моделиране в начален етап.
   • Спрени са всички масови мероприятия с ученици –ескурзии, тържества, посещения на културни институции и др.
   • Няма да бъдат допускани ученици с кашлица, повишена температура и/или състояние, което застрашава здравето и жовота на останалите.
   • Родителите следва да осигурят на своето дете дезинфекциращи кърпички, които след употреба ще бъдат изхвърляни с плик.
   • Работата на обслужващия персонал по изпълнение на хигиенните изисквания ще се контролира постоянно от директора, от заместник-директора по административностопанска дейност, от училищния лекар и медицинска сестра.

Предвид създадената организация в училище, моля всички родители да завишат изискванията  си към своето дете и не допускат нарушаване на предприетите мерки.
В тази усложнена обстановка отговорността за опазване на децата ни е обща, което налага адекватно поведение и грижа от всички заинтересовани страни.
 ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА                                                       
Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

pulser

pulser

НАЧИНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИРУС COVID-19

Колко опасен e COVID-2019-nCoV?

Намаляване на риска от инфекция с коронавирус

Kога  да използваме маска?

Могат ли домашните животни да предават коронавируса ?pulser

На 2.03.2020 г. учениците от четвърти клас посетиха децата от четвърта група на ДГ „ Приказка“ и ги поздравиха по случай Баба Марта. Рецитираха стихове и представиха  „ Легенда за мартеницата“. Подариха им мартенички за здраве и късмет.

pulserДЕН  НА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

На  7 януари, датата, на която е роден патронът на нашето училище Стоян Михайловски, в актовата зала  учениците  от 5а и 5б класове  се потопиха в магията на книгите и красотата на писаното слово. Всеки от тях прочете любимата си басня от богатото творчество на Стоян Михайловски, а талантливите художници  от 5а клас нарисуваха  илюстрации към текстовете им.
Литературното четене се превърна в доказателство за любовта на всички към книгата като източник на знание и в същото време на забавление.
Стоян Михайловски е и наш вдъхновител, затова именно на 7 януари бяха наградени победителите в първия етап на  конкурса за  читателски дневник. Първи места в отделните възрастови групи спечелиха  Александра Конашева и Борис Иванов от 2а клас,  Никол Найденова и Никол Костадинова от 4а клас,  Йоана Гунчена от 5а клас и Pая Кунчева от 5б клас.

pulserНАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

От  09.12.2019 – 13.12.2019 година  учениците от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в Националната седмица на четенето с много инициативи.

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на 09.12.2019 година  гости на учениците от Iа клас бяха децата от I и IV група на ОДЗ „Приказка“. Учениците четоха и рецитираха стихотворения за зимата и Коледа. Пяха песни за буквите и българската азбука.  Четенето    продължи  и на 11.11.2019 година, когато деца от IIIа клас посетиха  ОДЗ „Приказка“ и отново ги отведоха в чудния свят на приказките.
На 10.12 и на 13.12.2019 година  ученици от  V, VI и VII клас провериха своите знания по български език, като  се справиха отлично с езиковите задачи „Опознай българския език”. Тестовете, подготвени от Института за български език „Проф.Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките   насърчиха  любопитството на учениците  и стремежа им към придобиване на нови знания.
Учениците от IIIа клас се включиха в националното състезание по четене с разбиране и създаване на дигитално съдържание, като в електронната платформа „Книговище” са на 35-то място от 156 класа от цялата страна.

pulserЛЮБОЗНАЙКОВЦИ

На 25.11.2019 година в училище бе проведено състезание „Любознайко“, в което участваха ученици от трети и четвърти клас. Отборите „Победители“, „Умници“ и „Светлавица“ провериха своите знания в областите „Литература“, „Математика“, „Род и Родина“ и „Изкуства“. Състезатели и публика се включиха с желание и ентусиазъм и отговаряха на интересните въпроси. Госпожа Мандажиева, директор на училището, връчи награди на отборите.

pulserОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ  „ВЪЛШЕБНА РАЗХОДКА ИЗ 150-ГОДИШНАТА ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА НА МЕНДЕЛЕЕВ“

На 22 ноември 2019 г. Община Варна, РУО – Варна, ТО на НТС – Варна и ЦПЛР-НАОП „Н. Коперник” – гр. Варна, организираха фестивал, посветен на 150-та годишнина на периодичната таблица на Менделеев.

Учениците от OУ „Стоян Михайловски“: Виктория Петкова, Мартина Гочева, Михаела Ангелова, Даниела Вълчева, Веско Тонев, Теодор Марков и Кристиан Алексиев от 5 а клас, представиха  и обясниха интересни и забавни химични опити. Публиката, която следеше с интерес, и бурно аплодираше младите химици, се убеди, че науката може да бъде интересна, забавна и полезна.
Младите експериментатори  се представиха достойно, и бяха отличени с грамоти и награди за знанията и усърдието си.

pulserДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

На 21.11.2019г., по повод Деня на християнското семейство, учениците от 1а и  ученици от 1б клас изнесоха литературно-музикална програма. В тържеството активно участваха  родителите на учениците.
Техни гости бяха г-жа Мандажиева – Директор на училището и г-жа Георгиева – Зам-директор учебна  дейност.

pulser

 

pulser

pulserЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

    На 26.09.2019г учениците от ОУ „Стоян Михаловски“ се включиха активно в програмата по случай „26.09 – Европейски ден на езиците“. Учителите по английски език от начален и прогимназиален етап (г-жа Неше Бекир-Мехмедова и г-жа Емилия Климентинова) бяха подготвили викторина, игра, пословици и мъдри мисли, характерни за отделните страни членки на Европейския съюз. За най-ентусиазираните и активни ученици имаше награди.

pulserСЪОБЩЕНИЕ

                              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед № 3524 от 05.09.2019г. на кмета на община Варна –г-н Иван Портних, във връзка с провеждане на ремонтни дейности,  от 16 септември 2019г. учениците от ВТГ „Георги С. Раковски” ще се обучават в сградата на ОУ „Стоян Михайловски”.
Ръководствата на двете образователни институции са създали оптимални условия за провеждане на ефективен образователно-възпитателен процес за учениците.
От 10 септември 2019г.  във връзка с разрешение за строеж № 156/ГИ/27.08.2019г. от главния архитект на община Варна стартира основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортните площадки на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”. Предприети са мерки за опазване живота и здравето на учениците и работещите от двете училища, като за целта ще бъдат монтирани обезопасителни заграждения в района на строителните дейности. Независимо от мерките за сигурност се налага ограничен достъп и завишен пропускателен режим за външни лица и забрана за нерегламентирано влизане в двора на училището.
    ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
   Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

pulser

pulserНА ЛАГЕР В БАНСКО

  С много емоции и настроение започна лятната ваканция за учениците от прогимназиален етап.
В прохладата на планината учениците откриха красотата на Пирин. Екскурзията до Байкушевата мура потопи лагерниците в дебрите на величествената планина. Разходката в Рупите ги зареди с очарованието на това магнетично място. Като истински родолюбци децата се докоснаха и до една от опорите на българщината – Роженския манастир, Мелник – най-малкия български град и музея на Паисий Хилендарски в Банско.
Заредени с усмивки и много спомени лагерниците се завърнаха у дома за едно весело лято.

pulser

                                                    УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО
На 28.06.2019 г.  тържествено изпратихме нашите седмокласници, випуск 2019 г. Присъстваха родители, близки, ученици от пети и шести клас. Директорът на училището, г-жа Павлина Мандажиева връчи грамоти за отличен успех.
От името на родителите г-жа Камелия Кръстева прочете благодарствено слово, а Виктория Господинова, ученичка от 7а клас прочете словото за Книгата на поколенията. Завършващите основното си образование бяха облечени празнично, а отличниците в тоги. В празничната атмосфера се чувстваха радостта, щастието, надеждата, но и тъгата от раздялата със съученици, приятели, учители.
Много снимки запечатаха спомените от завършването в любимото училище – ОУ „Стоян Михайловски“.

pulser

 

СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ХРИСТИЯН ОБЛАКОВ

     На 31.05.2019 г в ОУ „Стоян Михайловски”, по повод третото издание на най-мащабния детско-юношески литературен фестивал „Варна Лит” 2019, се проведе среща с поета Християн Облаков. Участие взеха учениците от прогимназиален етап. Темата на тазгодишното издание на фестивала е „Истории и история”.
Младият поет запозна учениците с историята на Варна, от която те бяха впечатлени. С голямо любопитство задаваха въпроси свързани с историите на известни сгради в града. Интерес за тях представлявяше също и откъде произлизат имената на площадите, и други любопитни факти за родния им град.
Срещата беше емоционално-въздействаща за всички ученици.

pulser

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

В рамките на училищния празник „С усмивка срещу агресията“ се проведе заключителното занятие от дейността на УКБДП, в което учениците от всички класове изпълняваха разнообразни приложни задачи и игри. При голям интерес учениците от трети до седми клас се включиха в състезанието за управление на велосипед. Победителите получиха медал, грамота и тениска от СБА-Варна. По състезателното трасе преминаха повече от 40 ученици. Първо място при прогимназиален етап заеха: Теодор Валериев- VII клас, Аника Петрова- VI  клас, а при начален етап: Светослав Трандов- III клас, Пресияна Камбурова – III клас.

pulserНАШИЯТ СЛАДКОГЛАСЕН ПЕВЕЦ

  На 17.05.2019 г. Мартин Петров Стоянов, ученик от IVа клас в ОУ „Стоян Михайловски“, участва в Европейски Младежки Поп-Рок конкурс. Класира се на ВТОРО място и получи награда плакет и грамота. Удостоен е със специална награда за най-малък участник и покана за участие във Фестивал в Грузия.

pulserМАРАТОН НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА

    На 23 април Световен ден на авторското право- учениците от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в Маратон на четящите хора. Тази година той е  обвързан с още една бележита дата в световния и българския календар – 50 г. от стъпването на Луната и 40-годишнината от първия орбитален полет на космонавта Георги Иванов. Тези две годишнини са близки с празника на четящите хора, защото буквите са като звезди в нашия свят, които очертават пътя ни и го правят по-ясен и светъл.
Ученици от 5, 6 и 7 клас се събраха в училищната библиотека и с голямо удоволствие се потопиха в света на книгите.
От групата за  целодневна организация на учебния ден 5-7 клас  дариха книги за библиотеката. Учениците бяха удовлетворени от извършеното добро дело.


pulser

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      каним Ви да вземете участие в УЪРКШОПА „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ на  НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“ на 23.04.2019 г. от 15 до 18 часа в хотел „Черно море“.

pulserПОСРЕЩАНЕ НА ДЕЦА ОТ Д Г „ПРИКАЗКА“

      Във връзка с Училищния план за насърчаване  и повишаване на грамотността за учебната 2018/2019г. и в изпълнение на Националната  стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността,  с цел популяризиране на дейността на училищната библиотека,  на 11.04.2019 г.  в училището бяха посрещнати децата от трета група от ДГ „Приказка“ и техните учители.
Учениците от начален етап  драматизираха български народни приказки и  басни на Стоян Михайловски. С вълнение рецитираха стихове на Иван Вазов, Елисавета Багряна, Леда Милева и Ран Босилек.
Гостите  се запознаха с историята на вълшебното дърво в библиотеката. Читателите  го окичват със  собственоръчно изработени  ябълки, на които  посочват  любимите си произведения и техните автори. Учениците  представиха свои  илюстрации по произведения на български автори под надслов „През моите очи“.

pulser

31 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”ВАРНА

    На 25.03.2019г. ръководството, педагогическия колектив и ученическата общност отбелязаха 31 години от основаването на ОУ „Стоян Михайловски”.
Празничният концерт се проведе под мотото „Напред! Науката е слънце”, цитат от всенародния училищен химн, чийто автор е нашият патрон – Стоян Михайловски.
С поздравителен адрес за празника ни поздрави госпожа Павлина Мандажиева, Директор на ОУ „Ст. Михайловски”, както и  господин Николай Костадинов, Кмет на Район „Вл. Варненчик”. На тържеството присъства господин Сашо Димитров, заместник-кмет на Район „Вл. Варненчик”.
Нашите гости имаха удоволствието да  се насладят на празничната програма, в която участваха ученици от начален и прогимназиален етап.
В украсената празнично зала, децата  доказаха за пореден път своите таланти. Със стихотворения за България, много танци, песни, драматизации, участниците спечелиха напълно заслужено много аплодисменти и поздравления.
Празнични облекла, сценични костюми, усмихнати и щастливи детски лица, жизнерадостно настроение се усещаше на сцената и около нея.
На този тържествен ден, ученици  бяха удостоени с грамоти и награди „ Ученик на годината”, от начален и прогимназиален етап. По направление  за Цялостна дейност и отличен успех – Теодор Маринов от 4а клас и Виктория Господинова от 7а клас, а по направление  Музикално и артистично майсторство и отличен успех – Симеон Христов и Бисер Христов от 7б клас.
По повод патронния празник бяха проведени литературен конкурс на тема „Напред! Науката е слънце” и конкурс по изобразително изкуство „Илюстрация към книга”. На победителите бяха връчени грамоти.
С участие в празничния концерт се включиха школата по народни танци към ОУ „Ст. Михайловски”, както и школата „Карлос шоу” по хип-хоп, модерен балет и хуа-хоп (въртене на обръчи) към нашето училище.
Празненството в чест на патронния празник на училище „Ст.Михайловски” завърши с песента „Високо, високо” в изпълнение на Мартин Стоянов от 4а клас. Именно с тази песен, защото ние от ОУ „Ст. Михайловски” си поставяме високи цели, които достигаме със знания, умения, талант, усърдие и трудолюбие.

pulser

СПОРТЕН ПРАЗНИК

     На 25.03.2019 година в  ОУ ,,Стоян Михайловски‘‘ се проведе спортен празник. В щафетни игри, народна топка, футбол, хандбал и баскетбол със спортен ентусиазъм се включиха учениците от  първи до шести клас. Седмокласниците премериха сили във волейболен мач. Победителите  в различни състезания получиха награди – купи и топки. В спортния празник учениците се забавляваха и показаха своите спортни умения.
Резултати :
I клас – равенство – щафетни игри
II клас – равенство – народна топка
III а клас – първо място – футбол
IV а клас (момчета) – първо място – хандбал
IV б клас (момичета) – първо място – хандбал
V а клас (момчета) – първо място – баскетбол
V б клас (момичета) – първо място – баскетбол
VI а клас (момчета) – първо място – футбол
VI а клас (момичета) – първо място – баскетбол
VII а клас (момичета) – първо място – волейбол
VII б клас (момчета) – първо място – волейбол

pulser

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

С настъпването на месец март, ученици от групите за ЦОУД изработиха красиви мартеници, които изложиха за радост и настроение.
Деца от групите на II и III клас гостуваха и разказаха легендата за мартеницата и традициите свързани с този единствен български празник.

pulserЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В ОУ „Стоян Михайловски” започнаха занимания по интереси за учениците от 1 до 7 клас. В училището са сформирани 14 групи, организирани в направления: математика, природни науки, дигитална креативност, технологии, гражданско образование, изкуства и култура, в зависимост от желанията на учениците.
Идеята е учениците да бъдат увлечени в дейности, свързани с математика, природни науки и с усвояването  на дигитални умения. Целта е да се подпомогне овладяването на ключови компетентности в тези области. Да се развива креативността и творческото мислене, и спортните дейности извън общообразователната подготовка. Така ще се развият индивидуалните заложби на децата.pulser

pulserЗАНИМАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

     На 13 декември  2018 година  учениците от групата за ЦОУД при прогимназиален етап проведоха  състезание за проверка на знанията и уменията по безопасност на движението.  Отборите „Пешеходец“  с капитан Цветелина Борисова и „Светофар“  с капитан Бисер Радев изпълниха задачи в 4 кръга-  отговаряха на въпроси от противниковия отбор, решаваха кръстословици, практически задачи за разпознаване на пътните знаци. По време на практическата работа  за отборите бяха зададени  въпроси  към  останалите  ученици от групата и гостите на откритото занятие- учениците от групата за ЦОУД при 4 клас. С разлика само от 1 точка победител в състезанието е отбор „Пешеходец“.

 

pulser КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

   По повод настъпващите най-светли християнски празници в ОУ „Стоян Михайловски” беше организиран празничен концерт. Участие в него взеха ученици от всички класове. Първокласниците рецитираха стихотворения, а от втори клас изпяха песен. Сборна група от третите класове се представи с  песен на английски език. Мартин от 4 а клас ни зарадва с песен на италиански. 5 а клас ни показаха как „работят” джуджетата. Шестите класове се представиха със сценки.Чухме стихотворения от ученици от 7а клас, а 7б приповдигнаха настроението със скеча за д-р Иванов.
Тържеството беше закрито от Естелина- ученичка от 1а клас с песента „С новьIм годом”.
Ученици, учители и гости се забавляваха и с малките танцьори от школата за народни танци.

pulser

 

МЕЖДУНАРOДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

        На 16.11.2018г. в ОУ „Стоян Михайловски“ беше проведена кампанията – „Подарък за дете в неравностойно положение“, с която учениците отбелязоха Международния ден на толерантността.
Ученици от всички класове дариха с радост книги, играчки, дрехи, които ще бъдат предоставени в навечерието на Коледа на домовете за деца в неравностойно положение.
Учениците бяха удовлетворени и щастливи, че извършват добро дело и ще направят щастливи други деца.

pulser

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ

   С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия.
На 15 ноември 2018 година  за отбелязване на световната инициатива се събраха ученици от  III до  VI клас.
Заместник-директорът Даниела Георгиева в обръщение към подрастващите изтъкна  необходимостта от повече толерантност, уважение и споделена отговорност за осигуряване на безопасно движение по пътищата.
Медицинска сестра  Жекова   демонстрира със съдействието на доброволци  оказване на първа помощ  на  пострадали при пътнотранспортни произшествия.   В практическото  занятие учениците получиха знания и умения за  извеждане на пострадал  от превозно средство, проверка на пулс и възстановяване на дишането му,  както и  първи неотложни стъпки за реакция при редица  конкретни травми.

pulser

pulser

 

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

   В изпълнение годишната програма на училищната комисия за безопасност на движението  по пътищата в ОУ „Стоян Михайловски“  се организира конкурс  за рисунка на тема „Да запазим децата на пътя“. Десетки ученици от  I  до VII  клас се включиха в  инициативата.
На 31 октомври се състоя награждаване на победителите в конкурса.
Заместник-директорът Даниела Георгиева връчи награди на отличените участници. Специалната награда на Съюза на българските автомобилисти -Варна получиха Максим  Радев от V  а клас, Кристина Йорданова, Ванеса Ангелова и Линда Рамани от III в клас .

pulser

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

        На 1.11, отбелязваме Деня на народните будители – празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за национално освобождение.                      По повод този светъл празник, на 31.10.2018 г., седмокласниците от ОУ „Стоян Михайловски“ представиха презентация за приноса на будителите  към българската просвета и култура.                                                                                                              С чувство на гордост и възхищение учениците от 6б клас изпяха песента „Ден на народните будители“.

pulser

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

    На 22.10.2018г. в училищната библиотека на гости на първокласниците бяха приказни герои. Най-малките ученици инсценираха приказката „Златното момиче“.
Вторник – 23.10.2018г.,третокласниците играха и учиха думите заедно, чрез дидактични игри,  съставяха думи и кръстословици, изречения, редиха пъзел.
С учениците от шестите класове на 25.10.2018г.  се проведе състезание „Прочети, разкажи и представи“ –  за най-добър четец, разказвач и актьорско майсторство. Публиката беше впечатлена от драматизациите и увлекателните разкази, а уважаемото жури награди с грамоти всички участници.
В последната инициатива във връзка с Националната седмица на четенето – „Език свещен на моите деди“ на 26.10.2018г., ученици от 4 -7 клас представиха лично литературно творчество.
Валерия Маринова прочете откъс от  своята  авторска книжка „Приказка за елени“ и стихотворения на различна тематика.  Ученици от начален и прогимназиален етап  експонираха  изложба от илюстрации по произведения на български автори.

pulser

СПОРТЕН ПРАЗНИК

pulser

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

     Във връзка с участието на училищата в България  в  инициативата „Европейска седмица на програмирането“  на 18.10.2018 г. с  учениците от  3 а,б,в  класове се организираха демонстрации и практически упражнения по направление „Забавни дейности по програмиране“  в  средата Сode.org. Третокласниците се запознаха с блоковете за движения в четирите посоки, както и с  последователните действия при комбинираното  им използване. Чрез прилагане на игрови подходи  те  формираха умения за разчитане на код и откриване на грешки в него. Предложиха идеи за игра на открито, чрез която могат да упражняват своите знания.

pulserЕКОФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНА  ЕСЕН“

На 28.09.2018 г в природен парк „Златни пясъци“ се проведе X–то издание на фестивал „Златна есен“ под мотото „Багрите на децата“. Основно училище „Стоян Михайловски“ работи по международните програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“. Като носители на приза „Зелен флаг“ за поредна година взехме участие във фестивала.
Естелина Демирова от Ia клас и Мартин Стоянов от IV a клас участваха в категория „музикални изяви“. В оспорвана конкуренция  компетентното жури класира нашите представители на първо място и бяха наградени с  грамота.

pulser

         19 СЕПТЕМВРИ – „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ“

По инициатива на училищната комисия за безопасност на движението  по пътищата  в ОУ „Стоян Михайловски“ в Дните  за пътна безопасност малки и големи ученици се присъединиха към мащабната инициатива „Европейски ден без загинали на пътя“.
Ученици  от прогимназиален етап представиха пред съучениците си посланията на европейската инициатива, кратка информация за пострадалите от пътнотранспортни произшествия, заостриха вниманието върху рисковете на пътя. Последвалите въпроси и  беседи имаха за цел да насърчават културата за пътна безопасност, желанието за включване в останалите инициативи на училището  за обучение и възпитание за безопасно движение по пътищата.
Партньор на училището е Съюз на българските автомобилисти-клон Варна.

 

pulser

ЗАСАДИ В КВАРТАЛА

На 14 септември 2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха част от зелената площ на входа на ОУ „Стоян Михайловски“. Инициативата е част от проекта Засади в квартала” на Асоциация Биомрежа, с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”, програма „Младежки проекти – 2018”. За дейности по проекта са планирани осем градинки в града.
Сред първите работещи по проекта е ОУ „Стоян Михайловски“. На поканата на учителите се отзоваха много ученици и родители. Тревните площи бяха подготвени за засаждане, специалисти-озеленители дадоха указания на учениците и бяха засадени различни дървесни видове, цъфтящи храсти и рози. Денят завърши с викторина и награди.
Всички дейности от инициативата провокираха в младите хора отговорно и ангажирано отношение към средата, в която растат. За чиста околна среда, за по-красиво училище, квартал и град – така бе даден старт на новата учебна година.

pulser

pulser

ПОСРЕЩАНЕ НА ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА

            В навечерието на настъпващите коледни и новогодишни празници ученици, учители, родители и близки  посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка с празничен концерт. С песни и танци талантливите изпълнители завладяха с празнично настроение всички присъстващи. Заслужени аплодисменти получиха и учениците от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас, които представиха на публиката драматизация на английски език „Най- хубавият подарък за Коледа“ – дейност по проект „Иновативни междупредметни уроци“, програма „Еразъм+“.
На всички ученици, активно участвали в дейностите по проекта, бяха връчени грамоти от г-жа Мандажиева. Отличите се ученици в традиционната изложба от сурвакници, кукерски маски и картички получиха предметни награди.

pulser

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ

Последни публикации