ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Информация за родителите на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ град Варна.

Телефонни линии за психологическа подкрепа

Целева помощ за семействата на деца до 14 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ НА УЧЕНИЦИ

Образци на заявления от родителите на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА В ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ до  3 дни

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ до 7 дни

Заявление за отсъствия на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ поради участия в състезания, фестивали и др.


План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми родители,
във връзка с Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“, предоставяме на Ваше внимание:

1. Видеоклип,  на тема „Готови  ли  сме  за  учебната година“ за  ученици от начален и прогимназиален етап, изготвен от ръководствата на СУ „Христо Ботев” -с.Ветрино и ОбУ „Васил Левски” – с.Михалич https://youtu.be/QF-RtDiv6u8

2.Презентация на тема: „Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот”, разработена от ръководството на ПГСС „Земя” – гр.Провадия. Структура на семейството и ролята на родителя в училищния живот

3.  Кариерно ориентиране презентации:

Кариерно ориентиране – Професия агроном

Кариерно ориентиране – Професия 3 D дизайнер
Кариерно ориентиране – Професия Граничен полицай
Кариерно ориентиране – Професия Ветеринарен лекар
Кариерно ориентиране –  Професия Сладкар
КОВИД-19 – Новото предизвикателство
Модел – Група за бързо реагиране
Моите права, правата на другите
Структура на семейството и ролята на родителите

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката с № РД-09-3457 / 26.11.2020г. и решение на ПС № РД -04-06 / 27.11.2020 г. от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. учебният процес от 1. до 7. клас ще бъде организиран в обучение от разстояние в електронна среда при следните ред и условия:
1. С учениците от 1. до 7. клас ще се работи в платформата Shkolo по утвърдено алтернативно седмично разписание, съгласно Алгоритъм за превключване от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние, приет на заседание на ПС – протокол № РД-04-01 от 21.09.2020 г.
2. Учениците, които не разполагат с технически устройства за провеждане на ОРЕС, ще получават материали на хартиен носител по всички учебни предмети всеки понеделник по определен ред и условия.
3. Алтернативно седмично разписание за ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ при обучение в електронна среда:
НАЧАЛЕН ЕТАП – 1. – 4. клас
1 час 9.00 – 9.20
2 час 9.30 – 9.50
3 час 10.00 – 10.20
4 час 10.30 – 10.50
5 час 11.00 – 11.20
6 час 11.30 – 11.50

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 1., 2. и 3. и 4. клас:
1 час 13.30 – 13.50
2 час 14.00 – 14.20
4 час 14.30 – 14.50
4 час 15.00 – 15.20
5 час 15.30 – 15.50
6 час 16.00 – 16.20

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 5. – 7. клас
1 час 8.30 – 9.00
2 час 9.10 – 9.40
3 час 9.50 – 10.20
4 час 10.30 – 11.00
5 час 11.10 – 11.40
6 час -11.50 – 12.20
7 час 12.30 – 13.00

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 5., 6. и 7. клас:
1 час 13.30- 14.00
2 час 14.10-14.40
3 час 14.50-15.20
4 час 15.30-16.00
5час 16.10-16.40
6 час 16.50-17.20

 

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ  ОТ  ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ,  ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ  В ГРУПА ЦДО

Последни публикации