ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Информация за родителите на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ град Варна.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2022/2023 г. Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често зададени въпроси, както и друга актуална информация са публикувани на платформата за осъществяване на електронния прием – https://school.uslugi.io/

Образци на заявления от родителите на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА В ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ до  3 дни

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ до 7 дни

Заявление за отсъствия на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ поради участия в състезания, фестивали и др.

Декларация всеки понеделник – ученици

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ НА УЧЕНИЦИ

Телефонни линии за психологическа подкрепа

Целева помощ за семействата на деца до 14 г.

План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми родители,
във връзка с Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“, предоставяме на Ваше внимание:

1. Видеоклип,  на тема „Готови  ли  сме  за  учебната година“ за  ученици от начален и прогимназиален етап, изготвен от ръководствата на СУ „Христо Ботев” -с.Ветрино и ОбУ „Васил Левски” – с.Михалич https://youtu.be/QF-RtDiv6u8

2.Презентация на тема: „Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот”, разработена от ръководството на ПГСС „Земя” – гр.Провадия. Структура на семейството и ролята на родителя в училищния живот

3.  Кариерно ориентиране презентации:

Кариерно ориентиране – Професия агроном

Кариерно ориентиране – Професия 3 D дизайнер
Кариерно ориентиране – Професия Граничен полицай
Кариерно ориентиране – Професия Ветеринарен лекар
Кариерно ориентиране –  Професия Сладкар
КОВИД-19 – Новото предизвикателство
Модел – Група за бързо реагиране
Моите права, правата на другите
Структура на семейството и ролята на родителите

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката с № РД-09-3457 / 26.11.2020г. и решение на ПС № РД -04-06 / 27.11.2020 г. от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. учебният процес от 1. до 7. клас ще бъде организиран в обучение от разстояние в електронна среда при следните ред и условия:
1. С учениците от 1. до 7. клас ще се работи в платформата Shkolo по утвърдено алтернативно седмично разписание, съгласно Алгоритъм за превключване от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние, приет на заседание на ПС – протокол № РД-04-01 от 21.09.2020 г.
2. Учениците, които не разполагат с технически устройства за провеждане на ОРЕС, ще получават материали на хартиен носител по всички учебни предмети всеки понеделник по определен ред и условия.
3. Алтернативно седмично разписание за ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ при обучение в електронна среда:
НАЧАЛЕН ЕТАП – 1. – 4. клас
1 час 9.00 – 9.20
2 час 9.30 – 9.50
3 час 10.00 – 10.20
4 час 10.30 – 10.50
5 час 11.00 – 11.20
6 час 11.30 – 11.50

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 1., 2. и 3. и 4. клас:
1 час 13.30 – 13.50
2 час 14.00 – 14.20
4 час 14.30 – 14.50
4 час 15.00 – 15.20
5 час 15.30 – 15.50
6 час 16.00 – 16.20

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 5. – 7. клас
1 час 8.30 – 9.00
2 час 9.10 – 9.40
3 час 9.50 – 10.20
4 час 10.30 – 11.00
5 час 11.10 – 11.40
6 час -11.50 – 12.20
7 час 12.30 – 13.00

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 5., 6. и 7. клас:
1 час 13.30- 14.00
2 час 14.10-14.40
3 час 14.50-15.20
4 час 15.30-16.00
5час 16.10-16.40
6 час 16.50-17.20

 

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ  ОТ  ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ,  ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ  В ГРУПА ЦДО

Последни публикации