НАЧАЛО

 

P1720525-001

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

• Училище – хуманно и демократично – изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и съзидатели;
• Училище – самоуправляваща се система – осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелност, система за вътрешен контрол и самоконтрол;
• Училище със собствен облик и висок авторитет – ориентирано към интересите на учениците, мобилно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка;
• Училище – широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението /УН/;
• Училище на иновациите – прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициативността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование;
• Училище – център на образователна, културна и социална среда – образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование и квалификация – учене през целия живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

    Оптималното използване на сградния фонд, наличието на достатъчно квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес”. ОУ „Стоян Михайловски” е учебно заведение с доказан авторитет, в което образователната политика е насочена към удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, осигуряващо подкрепяща образователно-възпитателна среда за учениците, гарантиращо качествена подготовка и ефективна реализация след завършени начален етап и основна образователна степен.

Последни публикации