НАЧАЛО

                                                            ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА
НА ВСИЧ НА ВСИЧКИ БИВШИ, НАСТОЯЩИ, БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ
НА ОУ „НА ОУ „НАНА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ГР. ВАРНА

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

• Училище – хуманно и демократично - изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и съзидатели;
• Училище – самоуправляваща се система - осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелнот, система за вътрешен контрол и самоконтрол;

• Училище със собствен облик и висок авторитет - ориентирано към интересите на учениците, мобилно и аатнватно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка;
• Училище - широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението/УН/;
• Училище на иновациите - прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициатовността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование;
• Училище – център на образователна, културна и социална среда - образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование и квалификация-учене през целия живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

    Опитамалното използване на сградния фонд, наличието на достатъчно квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес”. ОУ „Ст.Михайловски” е учебно заведение с доказан авторитет, в което образователната политика е насочена към удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, осигуряващо подкрепяща образователно-възпитателна среда за учениците, гарантиращо качествена подготовка и ефективна реализация след завършени начален етап и основна образователна степен.

КОНТАКТИ:
гр. Варна
ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон пощ. кутия 9023

Директор: Павлина Мандажиева тел./факс 052/510-607
Помощник-директор учебна дейност: Добринка Радева тел.052/510-357
Помощник-директор административно-стопанска дейност:
Йовка Миткова тел. 052/510-357
Мариана Шишманова тел. 052/510-357
Технически секретар: тел. 052/510-357
Главен счетоводител: тел. 052/510-606
Домакин: тел. 052/510-606
Охрана:  тел. 052/510-606

E-mail                            oustmihaylovski@abv.bg

karta

Последни публикации